NEÚPROSNÉ RÁNO

 1. Môj svet
 2. Pieseň o jednej piesni
 3. Starý dážď
 4. Ja chcem byť dnes iba tvoj
 5. Samba na jednom tóne
 6. Kamarátka Samota
 7. Čierny deň
 8. Nočný vlak
 9. Deň po láske
 10. Tento týždeň nemám čas
 11. Na seba sa hrám
 12. Strom šiel domov
 13. Moanin´

NEÚPROSNÉ RÁNO

Artist : Peter Lipa