…v najlepších rokoch

 1. Páni v najlepších rokoch
 2. Mäsíčko
 3. Mokrá ulica
 4. Nad ránom
 5. Výpalník
 6. Domáci kutil
 7. Nevyznám sa v krížovkách
 8. Život ma neraz prehol cez kolenoY
 9. You might as well gone away
 10. Raz do týždňa
 11. Citovanie
 12. Away towards ocean
 13. Jedna noc a dosť
 14. Peaceful lullaby
 15. Gól do šatne
 16. Cumulus
 17. Prosperita
 18. Maturantky

…v najlepších rokoch

Autor : Peter Lipa